Regulamin zakupów obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r. 
 

REGULAMIN ZAKUPÓW OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 R.

 

 1. Sklep internetowy www.synesis.pl, prowadzony jest przez Aura Cosmetic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Madalińskiego 20/1A, 02-513 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st, Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000246117, numer NIP: 521 33 68 011, numer REGON 140347123 zwana dalej „SPRZEDAWCĄ”.
 2. Zamawiający w sklepie internetowym synesis.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie synesis.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check-box.§ 1. Strony i przedmiot transakcji
 

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę synesis.pl.
 2. Przedmiot zamówienia, dalej zwany też "PRODUKTEM", stanowią jedynie oryginalne produkty, tj. Producenta. Katalog Produktów znajduje się na stronach Sklepu Internetowego synesis.pl.
 3. Zakupów w Sklepie Internetowym synesis.pl może dokonywać osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna jednostka organizacyjny nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwany dalej „KLIENTEM”.
 4. Ceny Produktów wskazanych na stronach Sklepu internetowego synesis.pl:
  1. wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w momencie złożenia zamówienia (ceny brutto);
  2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez KLIENTA lub za pośrednictwem wiadomości email.
 5. Wszystkie PRODUKTY znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego synesis.pl są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte pełną gwarancją producenta.
 6. Informacje umieszczone na stronach Sklepu internetowego synesis.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a ewentualne nieprawidłowości nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt poprzez e-mail: butik@synesis.pl.


§ 2. Składanie i potwierdzanie zamówień
 

 1. KLIENT może składać zamówienia na PRODUKTY dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego synesis.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym synesis.pl odbywa się poprzez:
  1. wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach Sklepu Internetowego synesis.pl albo
  2. przesłanie zamówienia e-mailem na adres butik@synesis.pl lub inny adres podany na stronach Sklepu Internetowego synesis.pl.
 3. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 4. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura, która jest doręczana KLIENTOWI razem z PRODUKTEM.
 5. W przypadku nie podjęcia przez KLIENTA przesyłki  z zamówionym PRODUKTEM, KLIENT zobowiązany jest do pokrycia, oprócz kosztów wysyłki, również kosztów jego zwrotu do SPRZEDAWCY.


§ 3. Modyfikacje zamówienia
 

 1. KLIENT może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez SPRZEDAWCĘ przesyłki z przedmiotem zamówienia do KLIENTA. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego synesis.pl lub kontaktując się za pośrednictwem email na adres: butik@synesis.pl.
 3. KLIENT otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.§ 4. Formy płatności
 

 1. Zapłata za zamówiony Produkt może być dokonana:
  - w formie przelewu przed dostawą PRODUKTU
  - za pobraniem w momencie odbioru PRODUKTU -w butiku w Warszawie, przy ul. Wiktorska 65
 2. PRODUKT zostaje wysłany do KLIENTA niezwłocznie - nie później niż na drugi dzień roboczy po wpłynięciu należności na konto Aura Cosmetics sp. z o.o.§ 5. Termin realizacji zamówień
 

 1. Czas realizacji zamówienia czyli wysłania paczki zależny jest od dostępności danego PRODUKTU w magazynie i liczony jest w dniach roboczych.
 2. Standardowo PRODUKTY wysyłamy w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy) liczonych od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku PRODUKTÓW na magazynie, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w terminie do 7 dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku liczonych od daty złożenia zamówienia.
 3. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru. W takim przypadku SPRZEDAWACA poinformuje KLIENTA o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zamówienie złożone z kilku PRODUKTÓW o różnym czasie realizacji jest wysyłane w niezależnych przesyłkach przy czym KLIENT pokrywa koszty pojedynczej przesyłki, za wyjątkiem sytuacji, w których ustalono inaczej.
 5. Na Stronie Internetowej synesis.pl w zakładce „Twoje zakupy” można sprawdzić przewidywaną datę skompletowania paczki i wysyłki PRODUKTU.
 6. Dostawy zamawianych PRODUKTÓW na synesis.pl realizowane są na terenie całego kraju (Rzeczpospolita Polska).
 7. Opłata za każdą przesyłkę jest podana w tabeli stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu.
 8. Odbiór przesyłki od dostawcy musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na KLIENTA przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 9. Odbierając PRODUKT KLIENT jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.§ 6. Rabaty
 

 1. Żadne Rabaty się łączą ze sobą.
 2. Osoba która ma imieniny i urodziny tego samego dnia – nie może skorzystać z 50% rabatu.§ 7. Reklamacje wad Produktów
 

 1. SPZREDAWCA jest zobowiązany do dostarczenia PRODUKTÓW bez wad. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
 2. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli PRODUKT jest wadliwy.
 3. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. 
  Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:
  (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, 
  (ii) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, 
  (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. 
  Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: 
  a) wymiany towaru na nowy;
  b) naprawy towaru; 
  c) obniżenia ceny; 
  d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności: 
  a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; 
  b) charakter wady – istotna czy nieistotna; 
  c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA: 
  a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY 
  albo 
  b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 9. Reklamację można złożyć w dowolnej formie, sugeruję się skorzystanie z formularza reklamacyjnego, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres ul. Wiktorska 65, 02-587 Warszawa lub na adres e-mail: butik@synesis.pl.
 10. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:  
  a) wymiany towaru na nowy,
  b) obniżenia ceny towaru, 
  to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 11. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres ul. Wiktorska 65, 02-587 Warszawa, albo złożyć reklamacje bezpośrednio u SPRZEDAWCY pod adresem ul. Wiktorska 65, 02-587 Warszawa.
 12. Razem ze zwracanym PRODUKTEM należy przesłać kopię faktury lub paragonu. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne PRODUKTY nie podlegające zwrotowi, to po zmianie zamówienia zostanie odesłana faktura korygująca.
 13. KLIENT w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.


§ 8. GWARANCJA
 

Wszystkie PRODUKTY dostępne na stronach Sklepu Internetowego objęte są gwarancją Producenta.


§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), jeżeli KLIENT jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA . Za dzień objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA uznaje się dzień dostarczenia KLIENTOWI lub upoważnionej przez niego do odbioru osobie, PRODUKTU.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ w drodze oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  4. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.
  5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: butik@synesis.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: ul. Wiktorska 65, 02-587 Warszawa. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
  8. KLIENT zobowiązany jest do odesłania PRODUKTU SPRZEDAWCY na adres ul. Wiktorska 65, 02-587 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował SPRZEDAWCĘ o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli KLIENT odeśle PRODUKT przed upływem terminu 14 dni.
  9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz PRODUKTU, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
  11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki. 
  12. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.
  13. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. m.in. w przypadku umowy:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu się  lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.§ 10. DANE OSOBOWE
 

 1. Administratorem danych osobowych www.synesis.pl, prowadzony jest przez Aura Cosmetic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Madalińskiego 20/1A, 02-513 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st, Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000246117, numer NIP: 521 33 68 011, numer REGON 140347123.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.
 3. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie Sklepu Internetowego synesis.pl, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta można znaleźć na stronie sklepu internetowego synesis.pl w zakładce „Polityka prywatności.”§ 11. Postanowienia końcowe
 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją PRODUKTU na komputerze KLIENTA a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, wymiary itp.). W takiej sytuacji KLIENTOWI przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 niniejszego regulaminu.
 3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego synesis.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku wprowadzania zmian, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego synesis.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu. Brak akceptacji nowego regulaminu skutkować będzie brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie Internetowym.
 5. Ewentualne spory powstałe między KLIENTEM będącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a SPRZEDAWCĄ rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego.


GWARANCJA DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA PRZED ŚWIĘTAMI LUB ZWROT PIENIĘDZY
 

 1. Oferta dotyczy zamówień złożonych na stronie www.synesis.pl.
 2. Oferta dotyczy zamówień potwierdzonych mailowo przez obsługę sklepu w terminie maksymalnie 24 godzin od dnia złożenia zamówienia.
 3. Zwrot środków na przesyłkę zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia na konto wskazane przez Klienta,
 4. Ewentualny zwrot o którym mowa w punkcie 3, będzie dokonany w przypadku nie wysłania/dostarczenia zamówienia wynikającego z winy obsługi sklepu. W przypadku próby doręczenia przesyłki przez Kuriera oraz braku obecności osoby zamawiającej w miejscu dostarczenia przesyłki niniejsza oferta nie obowiązuje (tzn. zwrot środków za przesyłkę nie będzie dokonany)ZAŁĄCZNIK NR 1
 

KOSZTY DOSTAWY


Działamy zgodnie z przepisami obowiązującymi.
Wysyłamy po 1 sztuce próbki tego samego produktu.
Ceny podane za przesyłki (poczta, kurier) obowiązują tylko na terenie Polski.
Cena za paczkę do 1 kg na terenie Europy poczta priorytetem wynosi 75 zł.

Ceny wysyłki dla Polski:

Kurier (przelew) - 23 zł
Kurier (pobranie) - 23 zł 

Ceny wysyłki dla Europy:

Do 2 kg – Poczta Polska priorytet – 90 zł
Do 3 kg – Poczta Polska priorytet – 105 zł

Ceny wysyłki dla USA:

Do 1 kg – Poczta Polska ekonomiczna – 70 zł
Do 1 kg – Poczta Polska priorytet – 95 zł

Do 2 kg – Poczta Polska ekonomiczna – 75 zł
Do 2 kg – Poczta Polska priorytet – 115 zł

Do 3 kg – Poczta Polska ekonomiczna – 80 zł
Do 3 kg – Poczta Polska priorytet – 140 złZAŁĄCZNIK NR 2
 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (pobierz)

 


/